TAX FREE

W NASZYM SKLEPIE OTRZYMASZ ZWROT PODATKU VAT
INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH DOTYCZĄCE SYSTEMU ZWROTU  
PODATKU VAT PODRÓŻNYM

 
Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.
 
Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).
 
Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.
 
Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.
 
Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.
 
Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.
 
Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.
 
Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).
 
Вопросы истории Латвии относительно системы возврата НДС для туристов
 
Лица, не имеющие постоянного места жительства в пределах сообщества, именуемый в дальнейшем "путешественников", имеют право на возмещение уплаченного налога на приобретение товаров в страну, которая, в отличном состоянии они были экспортированы за пределами Сообщества в личном багаже пассажиров.
 
Налоговый вычет для путешественников из золота со стороны дилера, у которого вы приобрели товар в розницу, или возврата НДС, который заключил соглашение о возврате налога от продавцов.
 
Налоговый вычет можно сделать, если путешественник приобретенных товаров, вывозимых за пределы сообщества не позднее чем в последний день третьего месяца, следующего за месяцем, в котором он сделал покупку.
 
Основы для возврата налога заключается в представлении проездного документа, выданного поименное продавца, содержащий сумму уплаченного налога, в котором штамп таможни счетчика обеспечивается подтвердил экспорт товаров.
 
Таможня подтверждает направление в выше. документ о представлении на товары, экспортируемые пассажира и проверить данные о пассажирах, содержащиеся в этом документе, с данными, содержащимися в паспорт или другой документ, подтверждающий личность.
 
Подтверждение экспорта товаров, приобретаемых путешественник на территории другого государства-члена в том же пути.
 
Минимальная сумма от общей стоимости закупок, в том числе НДС,в результате рулон документ, выданный одним поставщиком, на котором путешественник может потребовать возврат налога на товары и услуги, уплаченные при приобретении товаров по его словам, составляет 300 zł (рег. Min.Fin. Из 20 апреля 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).
 
INFORMATION FOR TRAVELLERS concerning the VAT refund system
 
Individuals not having permanent residence within the European Union, hereinafter referred to as "travelers" are entitled to a refund of tax paid on the purchase of goods into the country, which in perfect condition they were exported outside the EU in the personal luggage of passengers.
 
Tax refund to travelers is made of gold by the dealer from whom you purchased the goods or refund of VAT at the points, which concluded an agreement on tax refund from the vendors.
 
Tax refund can be made if the traveler purchased goods exported outside the EU no later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase.
 
The basis for the tax refund is to present the travel document issued by a roll-call the seller, containing the amount of tax paid, in which the customs office stamp enumerator provided with a confirmed export of goods.
 
The customs office confirms the dispatch to the above. document on presentation of the goods exported by the passenger and checked the passenger data contained in this document with the data contained in the passport or other document stating the identity.
 
Confirmation of exports of goods purchased by the traveler in the territory of another Member State shall apply by analogy.
 
The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from the roll of the document, issued by one vendor, at which the traveler may request a refund of tax on goods and services paid on the
acquisition of goods by him, is 300 zł (Reg. Min.Fin. Of 20 April 2004.(Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).